ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 2

31. května 2006 v 20:36 | BOBOLIT |  EKONOMICKÝ SLOVNÍK
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 2
Ioint venture, - Zpravidla jde o založení společného podniku, jehož podstatou je spojení prostředků tuzemských a zahraničních subjektů za účelem realizace podnikatelského záměru.
Jmění základní, - Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků obchodní společnosti nebo souhrn členských vkladů, k jejichž splácení se zavázali společníci nebo členové družstva.
Kapitálová přiměřenost, - Podíl kapitálu na rizikových aktivech, uvádí se v procentech, limit stanovený centrální bankou je osmiprocentní. Zahrnuje kapitálové riziko, nově i tržní a kursové.
Karta čipová, - Platební karta, která místo magnetického proužku obsahuje elektronický čip, tento čip dokáže pojmout mnohem více informací než doposud používané proužky.
Karta hybridní, - Spojuje do jedné karty čipivou elektronickou peněženku a běžnou platební kartu.
Klasifikované úvěry, - Úvěry skupin 2 až 5 klasifikace centrální banky. ČNB rozděluje úvěry do pěti skupin - 1 standardní, 2 sledované, 3 nestandardní, 4 pochybné, 5 ztrátové. Zařazení do jednotlivých skupin se určuje podle prodlení po lhůtě splatnosti.
Komise pro cenné papíry, - Orgán státního dozoru nad českým kapitálovým trhem, který dohlíží nad dodržováním pravidel. Vedení tvoří pětičlenné prezídium v čele s předsedou. Vznikla v dubnu 1998.
Konjunktura, - Vrcholná fáze ekonomického cyklu.
Křížový kurz, - Je způsob výpočtu měnového kurzu pomocí dvou jiných měnových kurzů.
Kurz nepřímý, - Cena domácí měnové jednotky je vyjádřena odpovídajícím počtem zahraničních jednotek (např. 1 Kč = 0,053 DEM).
Kurz pevný, - Kurz vázaný na pevnou měnovou paritu (rovnost) s povolenými maximálními odchylkami.
Kurz pohyblivý, (plovoucí) - Je výsledkem vztahu nabídky a poptávky na devizových trzích.
Kurz přímý, - Je vyjádřením ceny zahraniční měnové jednotky odpovídajícím počtem domácích jednotek (např. 1 DEM = 18,751 Kč).
Likvidita, - Schopnost banky dostát kdykoli svým závazkům, především schopnost kdykoliv vyplatit všechny své klienty
Lombardní sazba, - Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.
Makléř, - (viz broker)
Makléřská firma, - (viz obchodník s cennými papíry)
Marže, - Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou (obchodní přirážka).
Měnová (monetární) politika, - Součást hospodářské politiky prováděná centrální bankou, která jí ovlivňuje vývoj ekonomiky usměrňováním množství peněz v oběhu. Základními nástroji jsou: regulace úrokových sazeb a operace na volném trhu.
Měnový kurz, - Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země.
Mzda nominální, - Peněžní částka vyplácená za pracovní výkon vymezený dohodou mezi zaměstnavatelem a pracovníkem.
Mzda reálná, - Poměr nominální mzdy k cenám zboží a služeb (kupní síla). Reálná mzda = nominální mzda - inflace
Nabídka, - Množství zboží a služeb nabízené na trhu.
Nadnárodní společnost, - Firma se základnou v jedné zemi a dceřinými firmami nebo vlastnickými podíly ve firmách v jiných zemích.
Náklady, - Výdaje na činnost, které mají vliv na zisk.
Nový trh, (na burze) - Burzovní trh s cennými papíry určený pro emise malých a středních perspektivních společností s krátkou historií. Pravidla vytvořena v listopadu 1999, zatím (červen 2000) žádná emise.
Obchodník s cennými papíry, (makléřská firma) - Subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry.
Obrat, - Úhrn majetkových součástek prošlých podnikem v určitém období (zboží, peněz, apod.). V účetnictví úhrn příjmových a výdajových položek na jistém účtu. Obrat je používán v účetní terminologii jako obrat účtu. Obrat účtu představuje číselné vyjádření celkového pohybu aktiv, pasiv, popřípadě nákladů a výnosů za určité období. Rozlišujeme obrat strany "Má dáti", který zjistíme součtem všech položek zaúčtovaných na této straně za daný časový interval a obrat strany "Dal" , který se zjistí obdobně. Na výpočet obratu účtu navazuje ukazatel čistého obratu, který představuje úhrn výnosů za účetní období snížený o daň z přidané hodnoty pokud je DPH součástí výnosů, popř. i ostatní daně s obratem přímo spojené (§ 20 písm. b) bod 2, zák. o účetnictví) Tohoto ukazatele se používá pro stanovení ekonomické velikosti účetní jednotky. Na překročení určité hodnoty čistého obratu (viz. § 20 zák. o účetnictví) je vázáno ověření účetní závěrky auditorem. Obrat účtu nezahrnuje počáteční zůstatky účtů.
Odpisy, - Termín vyjadřující snížení hodnoty určitého aktiva, jež je důsledkem opotřebení, převodu hodnoty zařízení, stavby atd. do hodnoty výrobků, důsledkem zastarávání.
Opce, - Zajišťovací instrument proti rizikům souvisejícím se změnami kursů při termínových obchodech. Majitel opce má právo rozhodnout, zda závazek z dané kupní smlouvy vznikne či nikoli.
Opravné položky, - Banka je nucena tvořit opravné položky na klasifikované úvěry, skupina 2 - minimální výše opravných položek 5 procent z upravené hodnoty pohledávek (nominální hodnota snížená o kvalitní zajištění pohledávek), skupina 3 - 20 procent, skupina 4 - 50 procent, skupina 5 - 100 procent. Opravné položky jsou započítány ve výkazu zisku a ztrát a ovlivňují tak hospodaření banky.
Pásmové úročení, - Progresivní výše úroku v závislosti na objemu vkladu - to je, že z vyššího vkladu vyplácejí banky vyšší úrok - většina bank používá pásmové úročení například u termínovaných vkladů.
Plátce daně, - Osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.
Poptávka, - Ochota a schopnost spotřebitelů kupovat statek nebo službu v určitém čase a místě za určitou cenu.
Povinné minimální rezervy, - Prostředky, které musí mít banky uloženy u centrální banky jako neúročený vklad. Jejich výše je určena procentním podílem na objemu primárních vkladu, v současnosti dvě procenta.
Privatizace, - Proces převodu státního majetku na majetek soukromý, který se obvykle uskutečňuje tehdy, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé.
Produktivita práce, - Poměr mezi výsledkem práce a množstvím práce vynaloženým na docílení tohoto výsledku.
Přidaná hodnota, - Rozdíl mezi hodnotou vytvořeného zboží a služeb a náklady spotřebovanými při jejich výrobě, respektive jejich poskytování. Skládají se z mezd, úroků a zisků, jež daný ekonomický subjekt k produktu přidal.
Rabat, - Množstevní sleva z ceny při odběru většího množství zboží.
Rating, - Hodnocení stability, důvěryhodnosti a záruk návratnosti investic daného státu, banky nebo firmy.
Recese, - Relativně krátká a mírná fáze oslabení konjunkturního cyklu. Často se projeví jen zpomalením tempa růstu. Může vyústit v depresi.
Regulace cen, - Usměrňování nebo stanovení výše cen odpovědnými orgány. Způsoby regulace cen jsou úřední stanovení, časové nebo věcné usměrňování cen a cenové moratorium.
Repo sazba, - Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky.
Retail, - Drobné bankovnictví - pro občany a malé podniky.
Revalvace, - Zhodnocení měny, opatření, jímž se zvyšuje oficiální hodnota domácí měny vůči jiné měně.
RM-systém, - Mimoburzovní organizátor trhu s cennými papíry, který umožňuje na rozdíl od burzy přímo obchodovat i drobným investorům, a to buď na pobočkách nebo přes Internet. Majitel Podnik výpočetní techniky.
Sekuritizace, - Vyvádění určité části aktiv (většinou úvěrů) mimo banku. Banka za tato vyvedená aktiva získává cenné papíry společností, na které aktiva vyvedla.
Schodek, (deficit) - Převaha výdajů nad příjmy nebo pasív nad aktivy.
Silná měna, - Měna s vysokým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje dovoz a brání vývozu.
Slabá měna, - Měna s nízkým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje vývoz a tlumí dovoz.
Směnný kurs, - Poměr, v němž se směňuje jedna měna za druhou. Cena peněžní jednotky určité země vyjádřená v peněžních jednotkách jiných zemí.
Spad, - Burzovní systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Obchoduje se v něm deset nejlepších domácích akcií. U každé emise stanovují celý den aktuální prodejní a nákupní ceny vybraní členové burzy - tzv. tvůrci trhu (celkem 18 - červen 2000).
Spotřební koš, - Vybraný soubor výrobků a služeb, který má reprezentovat rozsah a strukturu typické spotřeby u různých skupin obyvatelstva v zemi. Slouží ke sledování vývoje spotřebitelských cen.
Stagflace, - Situace, kdy se v ekonomice projevuje stagnace nebo dokonce pokles s vysokou nezaměstnaností a současně cenová a důchodová inflace. Jde o jev, který se začal objevovat ve vyspělých ekonomikách v 70. letech 20. století.
Státní rozpočet, - Předpoklad vlády o státních příjmech a výdajích v určitém období, obvykle jednoho roku. Státní rozpočet slouží jako nástroj stabilizace nebo stimulace vývoje ekonomiky.
Steering Committee, - Řídící výbor pro privatizaci bank.
Středisko cenných papírů, - Státem zřízená instituce nezávislá na státním rozpočtu, která zajišťuje evidenci cenných papírů, vedení majetkových účtů jednotlivých majitelů cenných papírů a poskytuje informační servis občanům.
Špinavé peníze, - Příjmy z nelegálního obchodu, zpravidla z obchodu drogami, zbraněmi a z prostituce.
Tendr, - Veřejná soutěž; veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější. bilanční suma - celková výše aktiv a pasiv.
Úroková sazba, - Úroková míra - procentně vyjádřený poměr velikosti úroku a velikosti zapůjčeného kapitálu.
Valorizace, - Zvyšování hodnoty nebo ceny, často dávek, mezd nebo platů, obvykle za účelem vyrovnání růstu inflace.
Valuty, - cizí měna vyjádřena v penězích (oběživo).
Vedlejší trh, - (burzy) - Stejná pravidla jako hlavní trh, pouze mírnější pravidlo likvidity.
Veřejné finance, - Peněžní prostředky veřejných institucí, tj. orgánů ústřední a lokální správy, a jejich příjmové a výdajové aktivity.
Výnosy, - Příjmy z činnosti, které mají vliv na zisk.
Volný trh, - (burzy) - Pouze registrační, emitent nemusí plnit průběžnou informační povinnost. Velmi mírné pravidlo likvidity.
Zásoby, - Souhrn prostředků připravených pro případ potřeby (peníze, suroviny, materiál, výrobky, zboží).
Zisk, - Výnosy mínus náklady
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama