ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1

31. května 2006 v 21:06 | BOBOLIT |  EKONOMICKÝ SLOVNÍK
Základní ekonomické pojmy:
Akcie, - Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti. Akcie mají pevně danou jmenovitou hodnotu. Pokud je akcie veřejně obchodovatelná, má tržní cenu na burze (RM-Systému), za kterou ji lze koupit nebo prodat. S držením akcií jsou spojena nejrůznější práva jako např. podíl na majetku společnosti, podíl na zisku společnosti, právo na likvidační podíl, hlasovací, kontrolní nebo informační právo.
Audit, - Prostředek, kterým jedna osoba ujišťuje druhou o stavu určité věci nebo problematiky, který prozkoumala. Např. audit účetní uzávěrky je přezkoumání a vyjádření názoru na účetní uzávěrku auditorem.
Auditing, - Činnost auditora.
Auditor, - Odborník zaregistrovaný u státem určeného orgánu, který vykonává audit.
Bail out, - Vyvedení vybraných aktiv (pohledávek) z rozvahy banky, vyčištění banky.
Bilance obchodní, - Část platební bilance zaznamenávající obchodní výměnu zboží mezi tuzemci a cizinci.
Bilance platební, - Systém účtů zaznamenávající v peněžním vyjádření hospodářské transakce mezi tuzemci a cizinci uskutečněné v určitém období.
Bond, - Dluhopis = obligace, cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu.
Broker, - (makléř) Realizuje transakce s cennými papíry. Musí ho mít každý obchodník s cennými papíry. Vydávání makléřských licencí spadá pod Komisi pro cenné papíry.
Burza cenných papírů Praha, a.s., - hlavní organizátor trhu s cennými papíry v ČR. Obchodují na něm pouze členské firmy (celkem 55 -červen 2000) - bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry. Akcionáři jsou členské firmy.
Burza, - Obecně organizátor trhu s cennými papíry, měnami, deriváty, komoditami, apod.
Burzovní komora, - Statutární orgán (představenstvo) Burzy cenných papírů Praha, např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního tajemníka burzy.
Cash, - Hotově - placení hotovými penězi.
Centrální trh, - Označení pro trh, kde se tvoří kursy cenných papírů na základě anonymní nabídky a poptávky (např. burzovní SPAD, KOBOS, mimoburzovní normativní trh).
Controlling, - Jde o vyhodnocování činnosti firem a navrhování způsobů optimalizace výroby a činnosti na základě ekonomických ukazatelů. Je to rychle se rozvíjející trend pro zajišťování efektivnosti výroby.
Česká národní banka, - ČNB - Ústřední banka ČR a emisní instituce nezávislá na výkonné moci. Hlavním cílem činnosti je péče o stabilitu měny, podle nového zákona o ČNB to bude cenová stabilita. Řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem.
Český statistický úřad, ČSÚ - ústřední orgán státní správy, do jehož kompetence spadá získávání, zpracovávání a poskytování statistických informací, stanovení metodiky statistického zjišťování, atd.
Čistý dovoz, - Přebytek hodnoty dovozu nad hodnotou vývozu; pasivní saldo obchodní bilance.
Čistý vývoz, - Přebytek hodnoty vývozu nad hodnotou dovozu; aktivní saldo obchodní bilance.
Daň darovací, - Daň postihující převod či přechod majetku mezi živými osobami, pokud k němu dochází bezúplatně, tj. není při něm poskytována protihodnota.
Daň dědická, - Daň dotýkající se převodu majetku v případě smrti.
Daň silniční, - Daň, kterou platí obecně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel vozidla, pokud jeho silniční motorová vozidla jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním.
Daň spotřební, - Nepřímá daň. V současné době se platí z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, vína, tabáku a tabákových výrobků. Odvod spotřební daně do státního rozpočtu zajišťují její plátci.
Daň z nemovitostí, - Daň zahrnující zdanění všech nemovitostí. Zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Jako celek se dotýká převážně majitelů nemovitostí.
Daň z převodu nemovitostí, - Daň, která se platí při prodeji, ale i jiných formách úplatného převodu nemovitého majetku. Převážně ji platí prodávající, tedy ten kdo má z prodeje finanční prospěch (příjem).
Daň z přidané hodnoty, - Nepřímá daň dotýkající se prodeje zboží a služeb v každé z fází výroby a distribuce. Odvádějí ji do státního rozpočtu plátci daně, platí ji konečný spotřebitel.
Daň z příjmů, - Přímá daň týkající se příjmů fyzických i právnických osob.
Daň, - Povinná platba vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona k úhradě nákladů plnění funkcí státu. Daně se dělí mj. na přímé, vybírané z důchodu poplatníka, a nepřímé, jež nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží při jeho prodeji.
Data room, - Místo, kam jsou shromažďovány dokumenty o bance, které jsou následně zpřístupněny potenciálním investorům.
Deflace, - Zvyšování kupní síly peněz. Projevuje se poklesem cenové hladiny (zlevňování).
Devalvace, - Znehodnocení - operace, jíž centrální banka snižuje hodnotu peněžní jednotky vůči jiné měně.
Devizi, - Hodnota cizí měny vyjádřená množstvím měny, jiným způsobem nežli penězi jako oběživem, např. podloženými cennými papíry, příslibem finančního obnosu, apod.
Diskontní sazba, - Nejnižší úroková sazba, komerční banky si za ní mohou "na poslední chvíli" před koncem obchodování každý den uložit přes noc u ČNB peníze v objemu nad 300 miliónů korun.
Diverzifikace aktiv, - Rozložení prostředků do více druhů aktiv s cílem snížit rizika ztráty z prováděných operací.
Dividenda, - Podíl na čistém zisku akciové či podobné společnosti, který se vyplácí akcionářům, resp. podílníkům společnosti na základě rozhodnutí valné hromady. Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie, vyplácený obvykle ze zisku firmy.
Dluh státní, - Suma peněžních závazků státu vůči domácím i zahraničním věřitelům, jež vznikly v důsledku výpůjček státu. Podle zdroje jde o dluh vnitřní (v domácí měně vůči domácím věřitelům) a zahraniční (upisovaný a splatný v zahraničí).
Dluh veřejný, - Souhrn závazků státu, mimorozpočtových fondů a obcí.
Dluhopis, - Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
Dokumentární akreditiv, - Obdoba úvěru, banka na základě žádosti klienta zaplatí určitou částku příjemci akreditivu po předložení nutných dokumentů, čerpá se většinou postupně, slouží především k zahraničnímu platebnímu styku. Pomocí akreditivu by se mělo eliminovat riziko nezaplacení druhou stranou.
Dovoz, - Hodnota zboží zakoupeného od zahraničních dodavatelů a dodaného do země.
Dozorčí rada, - Kontrolní orgán, který je povinna zřídit akciová společnost a (jestliže tak určí společenská smlouva nebo zvl. zákon) společnost s ručením omezeným.
Dražba, - Označení veřejného prodeje, při němž se určitá movitá nebo nemovitá věc nabízí ke koupi neurčitému počtu osob a prodá se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Účelem tzv. nucené dražby v exekučním řízení je dosažení peněžních prostředků z prodeje dlužníkových věcí k úhradě pohledávek jeho věřitelů.
Due dilligence, - Hloubková kontrola interních materiálů banky. Investorskou Due Dilligence provádějí zájemci o banku s cílem lépe ji poznat a odhadnout její hodnotu.
Dumping, - Podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit konkurenci, prosadit se na trhu nebo překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji jde o dumping cenový, kdy cena vyváženého zboží se označí jako cena nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do třetí země za obvyklých obchodních podmínek.
Elektronická peněženka, - Čipová karta umožňující nabíjení penězi. Její majitel s ní může platit drobná vydání (noviny, parkovné) na místech , kde je nepraktické umisťovat terminály na běžné platební karty.
Embargo, - Prostředek hospodářského nátlaku v mezinárodních vztazích, který má zpravidla formu zákazu vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží.
Emise, - Vydání, uvedení do oběhu - vydávání cenných papírů do oběhu za účelem získání kapitálu.
Emitent, - Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků.
Eurobondy, - Veřejně emitované obchodovatelné cenné papíry (dluhopisy), vydávané zpravidla obchodními bankami, znějící na eurodolary nebo jinou euroměnu.
Eurostat, - Statistický úřad Evropského společenství.
Finanční úřad, - Základní článek soustavy územních finančních orgánů. Působí zejména na úseku správy daní a poplatků a provádí řízení o přestupcích.
Fiskální politika, - Složka hospodářské politiky státu, stát í působí na hospodářský cyklus nastavení státního rozpočtu.
Floating, - Plovoucí devizový kurzs, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky. Může jít o volný neboli "free" floating. Pokud centrální banka i v systému floatingu provádí intervence, aby se kurs udržel v určitých předem vymezených hranicích, jde o tzv. řízený neboli "managed" floating.
Hlavní trh, (burza) - Nejprestižnější trh pro cenné papíry. Emitent musí plnit přísné informační povinnosti a cenné papíry musí být často obchodovány (pravidlo likvidity).
Homebanking, - Moderní způsob komunikace klienta s bankou, který je uskutečňován pomocí počítače s modemem, obsluha účtu přes Internet, podobné GSM Banking - obsluha přes mobilní telefon.
Horké peníze, - (hot money) - Krátkodobé pohledávky, depozita, které se přelévají ze země do země, zejména v souvislosti s očekávaným vývojem měny a v závislosti na spekulacích měnového vývoje, nebo při výrazných změnách úrokových sazeb.
Hospodářská politika, - Souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci ekonomických procesů. Nositelem hospodářské politiky je stát; subjekty, které zasahují do hospodářské politiky: vláda, parlament, politické strany, centrální banka.
Hrubý domácí produkt, HDP, - Gross domestic product, GDP - Základní ukazatel produkce národního hospodářství. Vypočítává se jako součet ukazatelů přidané hodnoty všech ekonomických subjektů na území daného státu, a to jak v běžných tak i ve stálých cenách.
Index, - Ukazatel vývoje kurzů souboru nejvýznamnějších akcií. V ČR burzovní PX 50, mimoburzovní RM-Systém má PK 30, Maďarsko BUX, Slovensko SAX, New York Dow Jones, Paříž CAC-40, Tokyo Nikkei apod.
Inflace, - Projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jehož znakem je vzestup cenové hladiny, znehodnocení peněz. Rozlišuje se inflace poptávková, vznikající při nerovnováze nabídky a poptávky s převisem poptávky, a inflace nákladová, kdy růst cenové hladiny vyvolává růst jednotlivých nákladů bez ohledu na stav poptávky.
Informační memorandum, - Oficiální prospekt, který popisuje banku a její hospodaření, který se rozesílá potencionálním investorům.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama